Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Είναι υποχρεωτική η απογραφή ; Δε νομίζω...

Σε άρθρα και δημοσιεύματα εμφανίζεται η απογραφή του πληθυσμού ως υποχρεωτική. Μάλιστα αναφέρονται και κυρώσεις για όσους δεν επιθυμούν να απογραφούν, με ποσά από 1000 έως 50.000 ευρώ, βάσει του Ν.3832/2010 περί σύστασης της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Ωστόσο διαβάζοντας κάποιος το νόμο διαπιστώνει ότι η.....
αλήθεια είναι διαφορετική..

Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 «Διοικητικές κυρώσεις» του νόμου αναγράφονται τα εξής :

“1. Με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιβάλλονται στον προϊ­στάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή στο νόμιμο εκπρό­σωπο του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί­ου ή στο φυσικό πρόσωπο οι ακόλουθες διοικητικές κυ­ρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που προ­βλέπονται από τον παρόντα νόμο, τον Κανονισμό Στατι­στικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και από κάθε άλλη διάταξη που αφορά τις υποχρεώσεις πρόσβα­σης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή την παροχή στοιχείων, για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών:

α) Σύσταση για άρση της παράβασης μέσα σε ορισμέ­νη αποκλειστική προθεσμία.

β) Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενή­ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η α­ποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.”

Ωστόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία μπορούν να επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους, είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου τα φυσικά πρόσωπα που «…αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεσμεύο­νται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυ­τών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκο­πούς.»

Σε καμία περίπτωση ο νόμος δεν προβλέπει κυρώσεις σε άλλα φυσικά πρόσωπα και δεν περιγράφει ως παράβαση την άρνηση παραχώρησης στοιχείων στην στατιστική υπηρεσία.

Διαβάστε το Ν.3832/2010 http://www.taxnews.tv/news/nomos-3832-2010/

απο: http://ksipnistere.blogspot.com/2011/05/blog-post_5465.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου